5. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

Çocuk tesliminde icrayı kaldıran düzenlemelerin de olduğu ; 5. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Çocuk tesliminde icrayı kaldıran düzenlemelerin de olduğu, 5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

5. YARGI PAKETİNDE YER ALAN MADDELER

İcra-İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılıyor, elektronik ortamda satış olanağı getiriliyor. Ayrıca, çocuk teslimine ilişkin kriterler de değişiyor. İcra İflas Kanunu ile, borçlu ve alacaklı arasındaki hassas menfaat dengesinin korunması hedefleniyor. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha kuvvetli bir biçimde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir biçimde yürütülmesini hedefliyor. Bu kapsamda, icra sisteminde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor.

İHALELER MEZAT SALONLARINDAN ELEKTRONİK ORTAMA

Teklifle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmesi hedefleniyor. Bu suretle hacizli malın değerinde satılması söz konusu olacak, böylece borçlu borcundan kurtulacak ve alacaklının da alacağını daha çabuk bir biçimde almasının önü açılacak. Ayrıca, borçluya hacizli malını satabilme olanağı tanınıyor. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satış yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilecek.

(AA)

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARI KURULACAK

Teklifle; iş yoğunluğunun ya da icra dairesinin fazla olduğu illerde, İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulması öngörülüyor.

Düzenleme ile; icra dairelerinin gözetimi ve denetimini yapmak amacı ile iş yoğunluğunun ve daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından 1 ve 1'den fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkan ve başkan yardımcısı, hakim ve cumhuriyet savcıları arasından görevlendirilecek. İcranın geri bırakılması kararının verilme usulü sadeleştirilerek bu gayeyle karar verme yetkisi kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dan alınarak takibin yapıldığı yerin icra mahkemesine verilecek.

İCRALIK MALDA SATIŞ İSTEME SÜRESİ BİR YIL

Hacizli mallarda satış isteme süreleri yeknesak hale getiriliyor. Taşınır-taşınmaz mal ayrımı yapılmadan satış isteme süresi bir yıl olarak belirleniyor. İcra iflas dairelerinde uygulanmakta olan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getiriliyor.

ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ KRİTERLER

Boşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin yeni kriterler getiriliyor. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verilmekte. Çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanmakta olan zor kullanma usulü kaldırılacak.

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLECEK

İşlemler çocuğun üstün faydası gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmeni gibi uzmanlar ve öğretmen marifetiyle gerçekleştirilecek. Çocuğun anne ya da babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler bedava dağıttığı hale getirilecek, bu çerçevede harç alınmayacak ve yapılacak tüm maddi giderler devlet bütçesinden karşılanacak.

HÜKÜMLÜNÜN TESLİM EMRİNE AYKIRILIK

Hükümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edebilecek.

Çocuk teslimine dair ilam ya da tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerde bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecek. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

 

 

 

Etiketler