Hamiline yazılı pay senedi sahipleri MKK'ya bildirimde bulunacak

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin amacı  hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul  ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretleri, Pay sahipleri  çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden sağlanmasının  usul ve esaslarını, belirlemek olarak gösterildi.

Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsıyor.

Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden  bastırılır. Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay  senetlerinin  adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirtilir.

Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve  bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin
    a) Gerçek kişi ise  adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport  numarası,
    b) Tüzel kişi ise  unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası  veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi,
    c) İletişim bilgileri, MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir.
Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgilerine de yer verilir. Pay  senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile  üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir. Yapılan  kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden  elektronik ortamda alınır.

Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen  tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılır. Pay  senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve  ilan edilir, ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin  internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce,  hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret  sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir.

Pay senetleri şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi  tarafından imzalanır ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından  imza karşılığında pay sahiplerine dağıtılır.

Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay  sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi  tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır.

Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da bu madde hükmü uygulanır.

 Pay senetlerinin devri ve devrin bildirilmesi

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Devralan  tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılır.
Yapılacak bildirimde
    a) Devralan gerçek kişi ise  adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim  yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya  pasaport numarasına,
    b) Devralan tüzel kişi ise  unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik  numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile  merkez adresine,
    c) Devralanın iletişim bilgilerine, yer verilir. Bildirime pay senedinin bir örneği eklenir.
    Bildirim üzerine devralan, ilgili senetle ilişkilendirilerek  senede ilişkin tekil numara altında kaydedilir.

 

Etiketler