Dünya Bankası Türkiye'ye desteklerine devam edeceğini duyurdu

Dünya Bankası/Kouame: 2021'de Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame yaptığı açıklamada,  "Türkiye ile olan uzun sürekli ortaklığı üzerinden geleceğe  baktığımızda, Dünya Bankası 2021 yılında da finansmanın harekete  geçirilmesine, bilgi çalışmalarına ve küresel deneyim paylaşımına  ve böylelikle Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmanın  sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kurumların güçlendirilmesine  katkıda bulunmaya devam edecektir." dedi.

2020 yılında Dünya Bankası Türkiye’ye rekor düzeylerde destek  sağlayarak toplam tutarı 2,5 milyar ABD$’nı bulan dokuz kritik  kalkınma projesi için finansman kullandırdı. Bu finansal destek, bir dizi Bilgi Ürünü ile birlikte, Dünya Bankası Grubu’nun 2017-2023 MY  dönemini kapsayan Ülke Ortaklık Çerçevesine de yansıtılan Türkiye’nin 11’inci Kalkınma Planının uygulanmasına katkıda bulunmuştur. 2020  yılında onaylanan yeni krediler ile birlikte, Türkiye’deki aktif kredi  portföyü, 21 projeyi desteklemek için kullanılan 6,7 milyar ABD$  seviyesine ulaştı.

 Dünya Bankasından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

 "2020 yılında beklenmeyen bir şekilde patlak veren COVID-19  pandemisi ve krizin çok büyük boyutlara ulaşan etkilerini ortadan  kaldırma ihtiyacının aciliyeti sebebiyle, Dünya Bankası Grubu,  gelişmekte olan ülkelerin pandemiye geniş kapsamlı ve hızlı bir  şekilde müdahale etme kapasitelerini desteklemek amacıyla şimdiye  kadarki en büyük finansman ve bilgi kaynaklarını bir araya getirerek  küresel düzeyde krize müdahale etmiştir.

Dünya Bankası Grubu, ülkelerin halk sağlığı müdahalelerini  güçlendirmek, yoksul ve kırılgan durumdaki insanları korumak,  işletmeleri desteklemek ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için 160  milyar ABD$ düzeyinde bir kaynağı harekete geçirmiştir.

Banka Türkiye’de krize karşı acil durum müdahalelerini desteklemek  için hızlı, esnek ve stratejik bir yaklaşım uygulamıştır. 2020 yılında  krizin farklı yönlerine cevap verebilmek amacıyla hızlı bir şekilde beş kalkınma projesi hazırlanmıştır.

24 Nisan 2020 tarihinde, Banka, Türkiye’nin COVID-19 krizinin  sağlık etkilerine karşı uyguladığı önlemleri desteklemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak olan COVID-19 Acil Sağlık Operasyonu için 100 milyon ABD$ tutarında bir projeyi onayladı. Proje,
Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar  tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını  oluşturmaktadır. Bu finansman Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık  yönetimi olanaklarını güçlendirerek COVID-19 pandemisinin potansiyel  olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini  güçlendirecektir. Banka, bu proje ile desteklenen önlemlerle  insanların hayatlarını kurtarılmasına katkıda bulunmayı umut  etmektedir.

12 Haziran 2020 tarihinde, Banka, krizden ciddi bir şekilde  etkilenen şirketlerin ihracat kapasitesini korumak için Türk Eximbank  tarafından uygulanacak olan ve İhracat Odaklı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ve İhracat Odaklı Orta-Büyük Ölçekli
İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimini arttırmayı amaçlayan 273  milyon ABD$ tutarındaki Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesini onayladı. 

Projenin yenilikçi tasarımı IBRD’nin Türkiye’de ilk kez sağladığı garanti sayesinde özel sektör  finansmanını harekete geçirme ve geleneksel kredi hatlarından finansal  aracılığı desteklemek için daha piyasaya dayalı kaldıraçlı  enstrümanlara geçme stratejisi ile de uyumludur.   

25 Haziran 2020 tarihinde, Banka, COVID-19 pandemisi sırasında ve  sonrasında ve gelecekteki şoklar karşısında eğitim sisteminin okul  çağındaki çocuklara e-öğrenme olanaklarını eşit bir şekilde sunma  kapasitesini arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  uygulanacak olan 160 milyon ABD$ tutarındaki Güvenli Okul ve Uzaktan
Eğitim Projesini onayladı.

28 Ağustos 2020 tarihinde, Banka, Proje COVID-19 pandemisinden  ekonomik olarak etkilenen -veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya  çalışan- küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmeleri (KOBİ)  için finansmana erişim imkanı sağlamayı amaçlayan 500 milyon ABD$  tutarındaki Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesini onayladı. Proje Vakıfbank ve TKYB’ye sağlanan finansal destek yoluyla  uygulanacaktır.

18 Aralık 2020 tarihinde, Banka COVID-19 krizinden etkilenen mikro  ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu  işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olmak amacıyla KOSGEB tarafından uygulanacak olan 300 milyon ABD$ tutarındaki
Türkiye’deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesini  onayladı. Proje, imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve  geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer  yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayarak Türk halkını ve işletmelerini desteklemektedir.

Bu acil COVID-19 operasyonlarına ek olarak ve Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) doğrultusunda, Dünya Bankası'nın düzenli destek  programı, Türkiye'nin krizden daha güçlü bir şekilde toparlanarak  çıkmasını sağlamak üzerinde odaklanarak daha adil ve sürdürülebilir  büyüme doğrultusunda işlemeye devam etmiştir.

Program, artan mali hareket alanı, yetersiz hizmet alan kesimler  için finansmana daha iyi erişim ve seçili sektörlerde rekabet gücünün  ve istihdamın artırılması yoluyla mali yönetim, finansal sektör,  rekabetçilik ve özel sektör yatırımı alanlarındaki zorlukları ele  almak amacıyla hükümete ve Türkiye'deki paydaşlara yönelik birçok  destek alanını kapsamaktadır. Türkiye'nin son birkaç yılda yaşadığı  ekonomik volatilite göz önüne alındığında, daha güçlü makroekonomik ve  mali yönetim üzerindeki vurgu daha da önemli hale gelmiştir.

 Banka'nın geride kalmış vatandaşlara ulaşarak kapsayıcılığı  güçlendirme ile ilgili programının odak alanı, sosyal yardımların  etkinliğinin artırmayı, kadınların ve kırılgan durumdaki grupların  işgücüne katılımını arttırmayı ve eğitim ve sağlık sektörlerinin  performansını güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, Banka,Hükümetin, kapsayıcılık ve entegrasyon gibi zorluklar doğuran, COVID-19 pandemisi ile daha da ağırlaşan ve kadınlar dahil olmak üzere  en fazla risk altında olan grupları korumak için daha güçlü çabalar  gerektiren mülteci krizini yönetme çabalarına da yardımcı olmuştur.

Mültecilere ev sahipliği yapan bölgelere yönelik destek program  kapsamında, Banka, AB FRIT finansmanından faydalanan projeleri  uygulamaya yeni projeler hazırlamaya devam etmiştir. Banka, aşağıdaki  projeleri desteklemek amacıyla FRIT fonlarına paralel finansman da  sağlamıştır:

31 Mart 2020 tarihinde, Banka, mültecilerin ve ev sahibi topluluk  üyelerinin yararlanacağı şekilde, mülteci nüfus oranının yüksek olduğu  illerde faaliyet gösteren firmaların kayıtlı istihdam yaratma  koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan, TKYB tarafından uygulanacak olan
345 milyon ABD$ tutarındaki Mülteciler ve Türk Vatandaşları için Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesini onayladı. 

31 Mart 2020 tarihinde, Banka, mülteci akınından etkilenen seçili  belediyelerdeki ev sahibi ve mülteci toplulukların güvenli bir şekilde  yönetilen su temini, kanalizasyon ve katı atık hizmetlerine erişimini  arttırmayı amaçlayan, İlbank tarafından uygulanacak olan 148,82 milyonABD$ tutarındaki Belediye Hizmetlerini İyileştirme Projesini onayladı.

Banka ayrıca, enerji arz güvenilirliğinin ve yeşil enerji  üretiminin arttırılması, şehirlerin sürdürülebilirliğinin ve afetlere  karşı dayanıklılığının arttırılması ve altyapı varlıklarının ve doğal  sermayenin sürdürülebilirliğinin artırılması yoluyla büyümeyi daha  yeşil, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya doğru yeniden  yönlendirme hedefinde Türkiye'ye destek sağlamıştır. Banka'nın  sürdürülebilirlik programı kapsamında, aşağıdaki projeler Türkiye’nin  iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma yönündeki  eylemlerini arttırma taahhüdünü desteklemeyi amaçlamıştır:  28 Şubat 2020 tarihinde, Banka Türkiye’nin iletim sistemini  güçlendirerek ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretiminin  entegrasyonunu kolaylaştırarak artan elektrik talebini karşılamasına  yardımcı olmak amacıyla 325 milyon ABD$ tutarındaki Yenilenebilir Enerji Entegrasyon Projesini onayladı. Proje TEİAŞ tarafından  uygulanmaktadır. 30 Haziran 2020 tarihinde, Ulaştırma Bakanlığı tarafından  uygulanacak olan 350 milyon ABD$ tutarındaki Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesini onayladı. Proje Türkiye’nin ulusal demiryolu  ağının iyi bir şekilde önceliklendirilmilş düğüm noktalarında son  kilometre demiryolu bağlantılarının ve çok modlu bağlantı altyapısının sağlanmasını desteklemektedir ve ulaştırma ve lojistik sektörünün  yeniden canlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Politika ve Program Tasarımının Bilgi Temelini Oluşturmaya Yönelik Bilgi Paylaşımı ve Analitik Çalışmalar Dünya Bankası Programı, yatırımlarını tamamlayıcı olarak, 2020  yılında politika çalışmalarını da yoğunlaştırmıştır. Banka bilgi  çalışmalarını düzenli olarak yürütmüş ve bu çalışmalar sayesinde Hükümet politika ve programları için bilgi girdisi sağlamış, çok  sayıda Dünya Bankası Grubu finansmanlı projenin hazırlanmasını  sağlamış, diğer kalkınma ortaklarının yatırımları için zemin  oluşturmuştur.   

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler ve politika önerileri yoluyla, Banka hem teknik hem de üst düzey diyalogu kapsamında yapıcı bir görüş  alışverişi imkanı yaratmıştır. Banka’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği  analitik ve istişari çalışmalar aşağıdaki konuları kapsamıştır: Su
Güvenliği Sorunları ve Görünümü  Çatı Üstü Güneş PV Sistemlerinin Yaygınlaştırılması  Eşitsizlik, Yoksulluk ve Politika İstihdam Desteği Programlarının Değerlendirilmesi  Daha Dayanıklı, Kapsayıcı ve Çeşitlendirilmiş Bir Finansal Sektöre Doğru  İklim Eylemleri için
Kalkınma Finansmanı  Türkiye’de Sayıştay’ın İyi Kamu Yönetişimi Üzerindeki Etkisinin Arttırılması Ulusal Planlama, Politika Oluşturma  ve Kamu Mali Yönetim Kurumlarının ve Performansının Gözden Geçirilmesi Dünya Bankası’nın kapsayıcı programı Türkiye’deki çok sayıda paydaş (hükümet, kamu kurumları, kamu bankaları, kalkınma bankaları ve  belediyeler) ile işbirliği içerisinde uygulanmaktadır."

Etiketler